Tất cả
Tướng: 48
Trang Phục: 49
Ngọc 90:
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 48
Trang Phục: 49
Ngọc 90:
Rank: Kim Cương
400,000đ
Tướng: 44
Trang Phục: 35
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
320,000đ
Tướng: 43
Trang Phục: 47
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
400,000đ
Tướng: 41
Trang Phục: 45
Ngọc 90:
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 50
Trang Phục: 56
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
400,000đ
Tướng: 52
Trang Phục: 72
Ngọc 90:
Rank: Kim Cương
500,000đ