Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
29,999
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
29,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
39,999
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
39,999
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 5
30,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 7
30,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
49,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
39,999