Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
170,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
140,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
700,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
30,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
59,999
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 5
199,999
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 6
570,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 7
650,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
160,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 7
400,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 6
720,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 6
700,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 1
250,000
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 5
89,999
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 6
400,000
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 5
450,000
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 5
400,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
300,000
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 5
300,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
160,000