Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 3 - Sao
119,999
Máy chủ 3 - Sao
99,999
Máy chủ 3 - Sao
149,999
Máy chủ 3 - Sao
129,999
Máy chủ 3 - Sao
149,999
Máy chủ 3 - Sao
59,999
Máy chủ 7 - Sao
830,000